top of page

​Chi tiết chương trình

Recoverd_nef_file(1700).jpg
11
28

A: Trình chiếu tiết mục múa rối②
(câu ếch〜đánh cáo bắt vịt〜đánh bắt cá 1&2)


 

B: Giới thiệu: Bí mật của múa rối nước

▶︎lần thứ hai

スクリーンショット 2020-11-05 15.12.51.png
スクリーンショット 2020-11-05 15.13.04.png
魚釣り.jpg
魚釣り2.jpg
魚釣り3.jpg
bottom of page